Sciopero Generale. COMUNICADO 3 DE LA CGT.

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Ottobre 2017 11:21 Scritto da Sandro Martedì 03 Ottobre 2017 11:11

Stampa

COMUNICAT 3 DE LA CGT:

SEGUIMENT MOLT MAJORITARI DE LA VAGA A CATALUNYA

Seguiments superiors al 80% en la majoria de sectors productius.

Vaguistes incrementen les accions a carreteres i carrers durant tot el matí.

Estem davant d’una vaga molt potent a tot el territori català que qualifiquem des de la CGT, un dels sindicats convocants juntament amb IAC, COS i I-CSC, com un èxit rotund i sense pal·liatius.

Seguiments del 80 i 90% respectivament a Metro i Bus de Barcelona, pràctica aturada total e Ensenyament, principals empreses del sector TIC (DXC, T-Systems, Indra) amb percentatges entre el 65 i 90% de vaga. Sector públic amb seguiments per sobre del 90% i viles i ciutats amb el petit i mitjà comerç amb les persianes abaixades.  Mercabarna atura la seva producció, igual que la estiba amb un 100% de seguiment. La indústria manté a hores d’ara un seguiment més reduït que la mitja de Catalunya, però sempre per sobre del 50%.

Volem destacar el caràcter social d’aquesta vaga, amb l’aparició de nombrosos piquets de barri autoorganitzats que han realitzat les accions que han considerat adients per a afectar a l’activitat econòmica i productiva, objectiu de tota vaga general.

L’èxit d’aquesta vaga general ha comptat amb la interferència generada pels sindicats CCOO i UGT. La difusió que han fet de la proposta d’una tancada d’unes hores pactada amb la patronal ha buscat desmuntar una vaga general, entesa com a jornada de lluita, que ja ahir tothom intuïa que seria massiva i de la qual se n’havien mantingut al marge. Malgrat això, la majoria de la població treballadora catalana està fent seguiment de la vaga legalment convocada.

D’aquí poques hores, a les 12:00 habitualment, els piquets socials i dels sindicats convocants anirem confluint en els llocs indicats en aquest link per a iniciar recorreguts conjunts, si s’escau http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626

Aquesta tarda hi haurà manifestacions unitàries a:

Barcelona: 18h als Jardinets de Gràcia.

Tarragona: 19h a la Plaça Imperial

Lleida: 18h a la Plaça Ricard Vinyes

Girona: 18h, Plaça Catalunya

Seguirem informant en propers comunicats o des del compte de Twitter @CGTCatalunya

Secretariat Permanent de la CGT Catalunya

COMUNICADO 3 DE LA CGT:

SEGUIMIENTO MUY MAYORITARIO DE LA HUELGA EN CATALUNYA

Seguiments superiors al 80% en la majoria de sectors productius.

Seguimiento superior al 80% en la mayoría de se los sectores productivos.

Vaguistes incrementen les accions a carreteres i carrers durant tot el matí.

Estamos delante de una huelga muy potente en todo el terriotrio catalán i que desde la CGT, uno de los sindicatos convocantes junto a IAC, COS i I-CSC, calificamos como un éxito rotundo y sin paliativos.

Seguiminetos del 80-90% respectivamente a Metro y Bs de Barcelona, paro casi total en las escuelas, principales empresas del sector TIC (DXC, T-Systems, Indra,...) con porcentajes entre el 65-90% . Sector público con seguimientos del 90% en pueblos y ciudades con el pequeño y mediano comercio con persianas bajadas. Mercabarna ha parado su producción, al igual que la estiba con el 100% de seguimiento. La industria mantiene un seguimiento más bajo de la media, aunque siempre por encima del 50%.

Queremos destacar el caracter social de esta huelga, con la aparición de numerosos piquetes de barrio, autoorganizados, que han llevado a cabo las actuaciones que han considerado procedentes para afectar la actividad económica y productiva, objetivo de toda huelga general.

Eléxito de esta huelga ha contado con la interferencia generada por los sindicatos CCOO y UGT. Han difundido una propuesta de un cierre limitado de horas, en acuerdo con el empresario, buscando desmontar la huelga general, entendida como jornada de lucha,que ya ayer todo elmundo intuía iba a ser massiva y de la cual se han mantenido siempre al margen. A pesar de ello la mayoría de la población trabajadora catalana está dando seguimiento de la huelga legalmente convocada.

De aquí a pocas horas, a las 12:00, los piquetes y sindicatos convocantes van a confluir en los lugares indicados en este enlace: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626

A la tarde habrá manifestaciones unitarias en:

Barcelona: 18h als Jardinets de Gràcia.

Tarragona: 19h a la Plaça Imperial

Lleida: 18h a la Plaça Ricard Vinyes

Girona: 18h, Plaça Catalunya

Seguiremos informando en próximos comunicados o desde tuiter @CGTCatalunya

Secretariat Permanent de la CGT Catalunya

 

COMMUNICAT 3 OF THE CGT:
Follow-up over 80% in most productive sectors.
Strikers increase their actions on roads and streets throughout the morning.


We face a very powerful strike throughout the Catalan territory that we see from the CGT, one of the convocative unions along with IAC, COS and I-CSC, as a complete success and without palliative.
Follow-up of 80 and 90%, respectively, in Metro and Bus in Barcelona city; near from total stop in education; leading companies in the ICT sector (DXC, T-Systems, Indra) with percentages between 65 and 90% of strike; public sector with follow-up over 90% and towns and cities with small and medium-sized businesses with low blinds. Mercabarna stops its production, like the stowage with 100% follow-up.

The industry keeps at this time smaller than the average of Catalonia, but always above 50%.
We want to emphasize the social character of this strike, with the appearance of numerous self-organized neighborhood pickets that have carried out the actions they considered appropriate to affect the economic and productive activity, the objective of any general strike.
The success of this general strike has had the interference generated by the CCOO and UGT unions. Her proposition is: small time closed in agreement whit the employer. With this try to disassemble a general strike, understood as a day of struggle, which already yesterday everyone sensed that it would be massive and that they had kept marginally. In spite of this, the majority of the Catalan working population is doing the legally convened strike.
In a few hours, at 12:00 a.m., habitually, the social picks and the convening unions will come together in the places indicated in this link to start joint routes, if necessary http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626

This afternoon there will be unitary demonstrations at:

Barcelona: 6pm at the Jardinets de Gràcia.
Tarragona: 7pm at the Imperial Square
Lleida: 6pm at Ricard Vinyes Square
Girona: 6pm, Plaça Catalunya
We will continue to inform you in future releases or from the Twitter account @CGTCatalunya

Secretariat Permanent de la CGT Catalunya

 

COMMUNICAT 3 DE LA CGT: GRÊVE EST SUIVI DE LA MAJORITÉ
Plus de 80% dans les secteurs les plus productifs.

Les grevistes augmentent leurs actions sur les routes et les rues tout au long de la matinée.
Nous sommes confrontés à une grève très puissante sur le territoire catalan que comme CGT, une des unions convocatrices avec IAC, COS et I-CSC, nous vivons comme un succès complet et sans palliatif.
Suivi de 80 et 90%, respectivement, dans le métro et le bus de Barcelone, l'arrêt presque total a l'éducation, les entreprises leaders dans le secteur des TIC (DXC, T-Systems, Indra) avec des pourcentages entre 65 et 90% de la grève. Secteur public avec suivi de plus de 90% aux petites et moyennes entreprises. Mercabarna arrête sa production, comme le stowage avec un suivi de 100%.

L'industrie continue de suivre cette fois moins que la moyenne, mais toujours supérieure à 50%.
Nous voulons souligner le caractère social de cette grève, avec l'apparition de nombreux piquets de quartier auto-organisés qui ont mené à bien les actions qu'ils jugeaient appropriées pour affecter l'activité économique et productive, l'objectif d'une grève générale.
Le succès de cette grève générale a eu l'interférence générée par les syndicats CCOO et UGT. La diffusion qu'ils ont faite de la proposition d'un accord fermé d'une heure avec l'employeur a cherché à désassembler une grève générale, entendue comme un jour de lutte, qui déjà hier ont tous senti que ce serait massif et qu'ils avaient maintenu marginalement. Malgré cela, la majorité de la population active catalane surveille la grève légalement organisée.
Dans quelques heures, à 12h00, habituellement, les choix sociaux et les syndicats convocateurs se réuniront dans les endroits indiqués dans ce lien pour commencer des itinéraires communs, si nécessaire http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626

Cet après-midi, il y aura des manifestations unitaires à:
Barcelona: 18h aux Jardinets de Gràcia.
Tarragona: 19h à la place impériale
Lleida: 18h à Ricard Vinyes Square
Girona: 18h, Plaça Catalunya
Nous continuerons à vous informer dans les prochaines sorties ou sur le Twitter @CGTCatalunya

Secretariat Permanent de la CGT Catalunya

-- 
Àngel Bosqued.
        Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT.
        correo: 
  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 
        telf: +34 669114920
        twiter: @CGTRelinternac
        bloc: https://internaciaruganigra.wordpress.com/
        web: http://www.cgt.org.es/